Linki >> 2006.06.1-3 Kazimierz Dolny
Główna
News
Robert Grudzień
Festiwale
Galeria
Przyjaciele
Pomoc/akcje charytatywne
Linki
Mapa strony
Kontakt
Organy


  Logowanie


Zakład Ochrony Środowiska - Instytut Nauk o Ziemi, UMCS Lublin
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu
Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Lubelski
„KRAJOBRAZ KULTUROWY – CECHY, WALORY, OCHRONA”

Kazimierz Dolny 1-3 czerwca 2006

Komunikat 2

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem - chęć uczestnictwa zgłosiło 80 osób. Przygotowując szczegółowy program konferencji organizatorzy uznali, że poważnie traktując założenia podstaw teoretycznych ekologii krajobrazu nie wskazany jest podział zbliżonych tematycznie referatów na sekcje. Biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych referatów (65) i dostępny czas obrad, organizatorzy zdecydowali wprowadzić ograniczenie czasu na przedstawienie referatu do 10 minut.
Ograniczono także długość tekstów do 8 stron, wliczając w to ilustracje, tabele i wykresy, ze względu na możliwości techniczne i finansowe publikacji w realnym planowanym terminie.
W programie obrad nie udało się wygospodarować wiele czasu na dyskusje – spodziewamy się, że w trakcie całodniowej sesji terenowej będzie ku temu czas i okazja.

Ostatecznie zakwalifikowano do wygłoszenia następujące referaty:

I. Podstawy teoretyczne, metodyczne i prawne ochrony krajobrazów kulturowych
1. prof. dr hab. Richling Andrzej Zakład Geoekologii WGSR UW referat: Czy istnieją krajobrazy naturalne i kulturowe?
2. dr hab. Kistowski Mariusz Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytet Gdański referat: Propozycja metody identyfikacji, waloryzacji i formułowania zaleceń ochronnych zasobów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego
3. mgr inż. Madejski Adam Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych referat: Czy parki krajobrazowe chronią walory krajobrazu – teoria i praktyka
4. mgr Zalewska Maria Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Warszawa referat: Ochrona krajobrazu w strategiach i politykach na poziomie krajowym
5. prof. dr hab. Pietrzak Maciej Zakład Syntez Krajobrazowych AWF Poznań Instytut Turystyki PWSZ Leszno referat: Czy istnieją krajobrazy kulturowe
6. dr inż Wycichowska Barbara. Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki  Łódzkiej, Zespół Architektury Krajobrazu referat: Badanie konfliktowego charakteru krajobrazu kulturowego jako przedmiot zainteresowania architektury krajobrazu. Prewencyjna rola planowania przestrzennego w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych.

II. Krajobraz kulturowy dolin rzecznych
1. dr hab. German Krystyna Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ referat: O funkcjach i funkcjonowaniu nowych geokompleksów popowodziowych w krajobrazie kulturowym
2. prof. dr hab. Janiec Bronisław Zakład Hydrografii UMCS - Lublin referat: Mała retencja w krajobrazie kulturowym dolin rzecznych południowej krawędzi Roztocza i Wyżyny Lubelskiej
3. mgr Ostafin Krzysztof Zakład Geografii Fizycznej Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ referat: Zmiany antropogenicznych elementów krajobrazu doliny Krzczonówki od lat 30. XX wieku
4. mgr Horska-Schwarz Sylwia Zakład Geografii Fizycznej Uniwersytet Wrocławski referat: Doliny wielkich rzek – konflikt funkcji ekologiczno-przyrodniczych i społeczno- ekonomicznych (na przykładzie wybranych fragmentów doliny Odry)
5. dr Malinowska Ewa Zakład Geoekologii WGSR UW referat: Zmiany walorów  wizualnych krajobrazu w dolinie Narwi
6. mgr Pawłowski Andrzej Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych referat: Okres prosperity szlaku wodnego jako apogeum znaczenia nadwiślańskich miast – konsekwencje dla krajobrazu kulturowego Małopolskiego Przełomu Wisły
7. dr Kot Rafał Zakład Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika referat: Problem określenia georóżnorodności w wybranych krajobrazach kulturowych doliny dolnej Wisły
8. mgr Wróbel Radosław Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski referat: Przemiany krajobrazu kulturowego opolskiego odcinka doliny Odry po powodzi 1997 r., jako efekt realizacji programu ochrony przeciwpowodziowej
9. dr Fic Michał IMUZ Falenty referat: Stawy raszyńskie – cenny obiekt przyrodniczo-kulturowy „u bram” miasta Warszawy

III. Krajobrazy kulturowe i komponowane, walory turystyczne krajobrazu
1. dr Myga-Piątek Urszula Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski referat: Krajobraz kulturowy jako walor turystyczny – problemy oceny i ochrony
2. Milecka Małgorzata dr inż. Katedra Kształtowania Krajobrazu KUL referat: Krajobraz kulturowy Spały
3. dr inż. Paprzycka Anna, dr Reda Piotr; Uniwersytet Wrocławski, AR Wrocław referat: Założenie pałacowo-parkowe w Żelaźnie. Analiza historyczno-krajobrazowa (z Piotrem Redą)
4. dr Wyszyński Maciej Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski referat: Wykorzystanie walorów kulturowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego do rozwoju funkcji turystycznej
5. dr Malinowska Zofia Katedra Roślin Ozdobnych AR Kraków referat: Park, który jeszcze istnieje. Założenia dworsko-parkowe w Zgłobicach koło Tarnowa
6. dr Szumacher Iwona Zakład Geoekologii WGSR UW referat: Krajobraz parków miejskich
7. dr Balon Jarosław Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ referat: Krajobraz kulturowy w wysokich górach – problemy metodologiczne
8. dr Krysiak Stanisław Katedra Geografii Fizycznej Uniwersytet Łódzki referat: Wpływ użytkowania rekreacyjnego na zmiany fizjonomii krajobrazów dolinnych w świetle przykładów z dorzecza Warty, Pilicy i Grabi
9. dr Bożętka Barbara Instytut Badań o Morzu Uniwersytet Szczeciński referat: Zespoły parkowo-dworskie w Polsce, ich funkcje i wartości w krajobrazie otwartym

IV. Badania szczegółowe krajobrazów kulturowych
A. Krajobrazy obszarów zurbanizowanych
1. dr inż. arch. Opania Szymon Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Politechnika Śląska referat: Krajobraz kulturowy aglomeracji górnośląskiej - próba definicji i waloryzacji
2. dr inż. Mizgalewicz Marta NFOŚiGW referat: Wpływ obiektów inżynierskich na zmiany krajobrazowe
3. dr inż. arch. Bylina Leszek Katedra Roślin Ozdobnych AR w Krakowie referat: Semiotyka krajobrazu kolejowego referat: Ochrona krajobrazu kolei wąskotorowych. Problemy i sposoby realizacji na przykładzie linii Werbkowice – Hrubieszów
4. mgr Korzeń Janusz Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania referat: Kierunki krajobrazu kulturowego Starego Miasta i Twierdzy Zamość
5. dr Markuszewska Iwona Inst. Geogr. Fiz.. i Kszt. Środow. Przyr. UAM referat: Formy antropogeniczne w krajobrazie
6. dr Kulczyk Sylwia Zakład Geoekologii WGSR UW referat: Rola glinianek w krajobrazie miejskim na przykładzie Warszawy
7. dr Kociuba Dagmara Zakład Geologii i Ochrony Litosfery UMCS referat: Uwarunkowania przemian krajobrazu kulturowego Lublina
8. dr Rodzoś Jolanta Pracownia Dydaktyki Geografii referat: Przyrodnicze elementy krajobrazu kulturowego miasta w aspekcie jego ochrony
9. dr Czepczyński Mariusz Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Gdański referat: Przemiany form i znaczeń krajobrazów kulturowych miast po socjalizmie

B. Krajobrazy wiejskie
1. dr Wołoszyn Witold Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS Lublin referat: Podstawy prawne ochrony krajobrazów kulturowych w Polsce
2. mgr Łowicki Damian Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań referat: Zmiany struktury użytkowania ziemi jako wskaźnik rozwoju krajobrazu w Wielkopolsce (z A. J. Mizgajskim)
3. dr Ćwik Agata Katedra Agrobiologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Rzeszowski referat: Krajobraz beskidzki i jego przydatność dla rolnictwa na przykładzie gminy Kamionka Wielka
4. mgr Gajek Grzegorz, mgr Opoka Artur, mgr Soszyński Dawid referat: Wpływ rzeźby terenu na formy osadnictwa wiejskiego, na wybranych powierzchniach Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich
5. dr Baran-Zgłobicka Bogusława Zakład Geologii i Ochrony Litosfery UMCS referat: Geomorfologiczne uwarunkowania struktury użytkowania ziemi w krajobrazach lessowych południowo-wschodniej Polski (z Wojciechem Zgłobickim)
6. prof. dr hab. Bach Anna Katedra Roślin Ozdobnych AR Kraków referat: Tradycyjne ogrody wiejskie wyrazem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego w krajobrazie Ziemi Przemyskiej (z Anną Wajdą)
7. dr Janicki Grzegorz Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS Lublin referat: Zmiany krajobrazu kulturowego Roztocza Środkowego  na przykładzie Guciowa (zespół autorów)
8. dr Skowronek Ewa Zakład Geografii Regionalnej UMCS Lublin referat: Uwarunkowania rozwoju i kierunki przemian krajobrazu kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego na przykładzie Roztocza (z T Furtakiem)
9. dr Gawryszewska B., J., dr Herman K.; Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa; referat: Problematyka ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, artystycznych, estetycznych i społecznych krajobrazu kulturowego wsi w aspekcie idei wsi tematycznych na przykładzie Starej Wsi koło Przedborza

V. Gospodarowanie zasobami przyrodniczymi krajobrazu kulturowego
1. dr hab. Solon Jerzy; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; referat: Rola roślinności naturalnej i półnaturalnej a planowanie przestrzenne w wiejskim krajobrazie kulturowym
2. prof. dr hab. Chmielewski Tadeusz AR Lublin referat: Standardy jakości krajobrazu Rezerwatu Biosfery „Roztocze-Puszcza Solska”: problemy oceny i ochrony
3. dr inż. Janukowicz Henryk Zakład Geologii i Paleogeografii Uniwersytet Szczeciński referat: Renaturalizacja roślinności poboczy dróg
4. dr Czarnecka Joanna Zakład Ekologii UMCS referat: Korytarze ekologiczne w krajobrazie rolniczym jako ostoje gatunków segetalnych (z M. Kucharczykiem)
5. dr hab. Towpasz Krystyna Instytut Botaniki UJ referat: Różnorodność flory roślin naczyniowych kurhanów i grodzisk w krajobrazie rolniczym na Płaskowyżu Proszowickim
6. dr Barga-Więcławska Jadwiga Zakład Zoologii AŚ Kielce referat: Ślimaki jako biowskaźnik zmian krajobrazu przemysłowego (z I. Żeber-Dzikowską)
7. dr Majchrowska Anna Katedra Geografii Fizycznej Uniwersytet Łódzki referat: O kulturowej roli lasów
8. prof. dr hab. Czarnecka Bożenna Zakład Ekologii UMCS Lublin referat: Rola wysp leśnych w krajobrazie rolniczym: teoria a praktyka (z Magdaleną Pelc)
9. mgr Pytka Paweł, Pracownia Dydaktyki Geografii UMCS, referat: „Święte źródła” w polskim krajobrazie kulturowym
10. dr Cieśliński Roman Katedra Hydrologii Uniwersytet Gdański referat: Cele, zasady i kierunki działań ochronnych zbiorników wodnych na przykładzie jeziora Wdzydze

VI. Regionalne problemy badań krajobrazowych
1. dr Badora Krzysztof Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytet Opolski referat: Koncepcja „karty statusu krajobrazu” dla potrzeb sporządzenia czerwonej księgi krajobrazów województwa opolskiego
2. dr Borkowski Zbigniew Katedra Kształtowania Krajobrazu KUL referat: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania planowania zrównoważonego rozwoju krajobrazu
3. dr Krauz Krystyna Zakład Ekologii i Kształtowania Środowiska AWF Kraków dr Mroczka Adam Zakład Ekologii i Kształtowania Środowiska AWF Kraków referat: Ochrona wartości kulturowych na przykładzie Sądeckiego Parku Etnograficznego (z A. Mroczką) (papier)
4. mgr Korwel-Lejkowska Barbara Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytet Gdański referat: Propozycja waloryzacji zasobów krajobrazowych województwa pomorskiego
5. mgr Stanicka Małgorzata Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS Lublin referat: Zaangażowanie mieszkańców powiatu opolskiego w ochronę wartości krajobrazowych i kulturowych
6. dr Nita Jerzy Katedra Geologii Podstawowej UŚ referat: Region Chęcińsko - Kielecki, jako przykład krajobrazów pogórniczych: cechy, walory, metody badań
7. prof. Melnyk Anatolij Instytut Geografii UKW Bydgoszcz referat: Krajobraz kulturowy Huculszczyzny
8. dr Bernat Sebastian Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS Lublin referat: Historia mówiona – metodą badań krajobrazu kulturowego + referat: Zapis krajobrazu dźwiękowego
9. dr inż. Różańska Anna Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW referat: (z Małgorzatą Milecką)
10. Kozieł Marcin mgr Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS Lublin referat: Projekt ochrony krajobrazu kulturowego w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym w świetle aktualnych przepisów prawa
11. dr Żeber-Dzikowska Ilona Zakład Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska AŚ Kielce referat: Edukacja regionalna a ekologia krajobrazu kulturowego (z J. Bargą-Więcławską)
12. mgr Chylińska Dagmara Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski (Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki) referat: Fortyfikacje nowożytne jako element krajobrazu kulturowego na przykładzie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
13. dr Kunz Mieczysław Instytut Geografii UMK Toruń referat: Zmiany pokrycia/użytkowania terenu Zaborskiego Parku Krajobrazowego w latach 1796-2000 w gradiencie oddziaływania człowieka (z Andrzejem Nienartowiczem) + referat: Rektyfikacja i standaryzacja historycznych i współczesnych danych kartograficznych do analizy zmian pokrycia/użytkowania terenu

Postery
1. dr Krysiak Stanisław Katedra Geografii Fizycznej Uniwersytet Łódzki, poster: Zmiany krajobrazu związane z rozwojem użytkowania rekreacyjnego na terenach otaczających Zbiornik retencyjny „Cieszanowice” na Luciąży po 8 latach jego funkcjonowania
2. prof. dr hab. Piskornik Maria, dr Kapczyńska Anna, mgr Wolarek G. Katedra Roślin Ozdobnych AR im H. Kołłątaja w Krakowie poster: Współczesne zagospodarowywanie ogrodów wiejskich w czterech wsiach w powiecie wadowickim (z G. Wolarek i M. Piskornik)
3. mgr inż. Kowalska Anna Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, poster: Rezerwat faunistyczny Krowia Wyspa
4. mgr Pipała Robert Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ poster: Struktura i ochrona kulturowego krajobrazu Małych Pienin
5. dr Papińska Elżbieta Katedra Geografii Fizycznej Uniwersytet Łódzki, poster: Relikty osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Łodzi
6. mgr Pawłowski Andrzej Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, poster: Odtworzenie Góry Trzech Krzyży w Parchatce jako element rewitalizacji krajobrazu kulturowego Małopolskiego Przełomu Wisły

Przypominamy, że opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
BPH PBK S.A. 21106000760000320000184918
Z dopiskiem „PAEK 2006” i nazwiskiem (nazwiskami) uczestnika

Uprzejmie prosimy wszystkich zakwalifikowanych uczestników do przysłania dokładnych danych adresowych łącznie z NIPem aby organizatorzy mogli wystawić faktury. Ponadto organizatorzy oczekują ostatecznych wersji wystąpień w wersji elektronicznej oraz dwu egzemplarzach wydruków.

Kontakt:
mgr Paweł Czubla
Zakład Ochrony Środowiska
Al. Kraśnicka 2CD/19
20-718 Lublin
Tel. (081) 5375510 w. 103
Fax. (081) 5375510 w. 162
E-mail: zos@umcs.lublin.pl

Do Kazimierza kursuje bardzo wiele autobusów z Lublina, z pobliskich Puław do Kazimierza można dostać się autobusami komunikacji miejskiej, które dojeżdżają w pobliże Zajazdu Piastowskiego, miejsca noclegów i obrad. Plan Kazimierza oraz informacje na temat miasta znajdują się na stronie: http://www.kazimierz-news.com.pl/turystyka.html

Program konferencji

1 VI (czwartek)
08:00 – 18:00 rejestracja uczestników,
11:00 – 13:00 sesja plenarna,
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa,
14:00 – 15:40 sesja referatowa,
15:40 – 16:00 przerwa na kawę
16:00 – 17:40 sesja referatowa
17:40 – 18:00 sesja posterowa
18:00 – 18:45 kolacja,
19:00 – 20:00 zwiedzanie Kazimierza Dolnego,
19:15 – 19:45 koncert organowy w Kościele Farnym (Robert Grudzień, Fundacja im. Mikołaja z Radomia).

2 VI (piątek)
07:30 – 09:00 śniadanie,
09:00 – 10:40 sesja referatowa,
10:40 – 11:00 przerwa na kawę
11:00 – 13:00 sesja referatowa
13:00 – 14:00 obiad,
14:00 – 15:40 sesja referatowa,
15:40 – 16:00 przerwa na kawę
16:00 – 18:00 sesja referatowa
18:15 – 19:00 pokaz slajdów członków OL ZPFP,
18:15 – 20:00 zebranie organizacyjne PAEK,
20:00 – 24:00 spotkanie towarzyskie.

3 VI (sobota)
07:30 – 09:00 śniadanie,
09:00 – 16:00 warsztaty terenowe,
Część uczestników zostanie odwieziona na godzinę 16:00 na stację kolejową w Nałęczowie, następnie autobus wraca do Kazimierza.